feb 042018
 

Po porážke uhorského vojska tureckou armádou v bitke pri Moháči dňa 29. augusta 1526, vznikla v Uhorsku – prevažne na území dnešného Slovenska novodobá poštová sieť organizovaná štátnou správou cisárskeho dvora vo Viedni. Celé centrálne Uhorsko vrátane južného Slovenska sa ocitlo pod nadvládou Osmanskej ríše. Po vyhnaní Turkov z Uhorska získali Habsburgovci celé Uhorsko. Podmienky pre rozvoj poštovej správy sa zlepšili, no vynorili sa rôzny vodcovia protihabsburských povstaní ako Štefan Bocskay, Gabriel Bethlen alebo Juraj I. Rákóczi, ktorí počas povstaní prevzali do svojich služieb existujúcu poštu. Imrich Thököli vydal nariadenie týkajúce sa poštovej správy, ktoré bolo veľmi podobné dovtedy existujúcemu nariadeniu. Až František II. Rákóczi počas povstania zaviedol veľmi efektívny a dlho potom neprekonaný model poštovej správy. Počtom strán útla, no hĺbkou obsahu veľmi zaujímavá a podnetná publikácia doplnená ukážkami dokumentov i mapami poštových trás. Určite by nemala chýbať v knižnici žiadneho bádateľa v oblasti poštovej histórie. :cool: